GPLAW - Giải pháp luật

Doanh nghiệp

Khởi sự thành lập doanh nghiệp và thiết lập, tuân thủ quy tắc quản trị nội bộ doanh nghiệp là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững. Ngày nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng và luôn kiểm soát việc tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp. Mục đích là ngăn ngừa và phát hiện việc vi phạm pháp luật trong nội bộ doanh nghiệp, phòng tránh, giảm thiểu các rủi ro về trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động của doanh nghiệp và các cá nhân giữ chức danh quản lý doanh nghiệp (thành viên HĐQT/HĐTV/BKS, TGĐ/GĐ...).

GPLAW có nhiều kinh nghiệm tư vấn thành lập, thay đổi đăng ký hoạt động doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn quản trị rủi ro pháp lý trong nội bộ doanh nghiệp, bao gồm các loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp tư nhân và văn phòng đại diện/chi nhánh.

GPLAW có thể cung cấp cho khách hàng những giải pháp pháp lý toàn diện về khuôn khổ những quy tắc quản trị nội bộ doanh nghiệp chuẩn mực trên cơ sở quy định pháp luật, đáp ứng những yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, có tính đến cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm trong mối quan hệ của doanh nghiệp với tất cả các bên liên quan (bao gồm cổ đông/thành viên/chủ sở hữu doanh nghiệp, các cơ quan và chức danh quản lý doanh nghiệp, người lao động, khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng). Khuôn khổ những quy tắc quản trị nội bộ doanh nghiệp này là công cụ quản lý, phòng tránh và giảm thiểu rủi ro, tranh chấp nội bộ và với bên ngoài doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp và các cá nhân giữ chức danh quản lý doanh nghiệp trước các trách nhiệm, hậu quả pháp lý bất lợi có thể phát sinh từ hoạt động điều hành nội bộ và kinh doanh của doanh nghiệp. GPLAW sẽ thực hành nghề nghiệp vì mục đích và lợi ích hỗ trợ doanh nghiệp đi trong hành lang pháp lý an toàn.

GPLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp và quản trị nội bộ doanh nghiệp sau đây:

TƯ VẤN THÀNH LẬP, THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp; phân tích về lợi ích và bất lợi của mỗi loại hình (về cơ cấu vốn – sở hữu, cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ, chính sách thuế…) nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với định hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tương lai;
 • Tư vấn lựa chọn nơi đặt trụ sở doanh nghiệp để được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận hoặc được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước hay sau khi nộp đơn đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề khác liên quan đến thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp con, doanh nghiệp thành viên khác.
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký hoạt động doanh nghiệp;

SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN

 • Tư vấn thủ tục và tài liệu thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, thay đổi đăng ký hoạt động doanh nghiệp: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập, tài liệu chứng thực pháp lý của cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp…;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư đàm phán, soạn thảo, ký kết các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, như thỏa thuận cổ đông, thuê trụ sở, thuê dịch vụ thành lập doanh nghiệp…, bảo đảm doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kế thừa các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư đàm phán, soạn thảo, ký kết Điều lệ doanh nghiệp, đặc biệt là các điều khoản điều lệ mà pháp luật cho phép các nhà đầu tư được tự thỏa thuận khác với quy định pháp luật.

CẤP GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Đại diện hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư trao đổi với cơ quan thẩm quyền về nội dung của hồ sơ xin cấp phép;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp, khắc và đăng ký mẫu dấu;

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu, hoàn thành các thủ tục sau khi đã được cấp đăng ký hoạt động doanh nghiệp, như: đăng ký thuế, mua hoặc in hóa đơn VAT, mở tài khoản ngân hàng, lập sổ cổ đông/thành viên, hoàn thành góp vốn, lập ban kiểm soát v.v…;
 • Soạn thảo hệ thống văn bản quy tắc quản trị nội bộ doanh nghiệp: Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Qui chế hoạt động của các Cơ quan quản lý doanh nghiệp, Chính sách kiểm soát và tuân thủ nội bộ...
 • Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT, HĐTV và thông qua các quyết định trong doanh nghiệp;

TƯ VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁP LÝ

 • Tư vấn chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, phát hành cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình, giải thể và phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh, dự án đầu tư;
 • Tư vấn chế độ tài chính, kế toán, thuế, lao động, sở hữu trí tuệ;
 • Nghiên cứu, đánh giá các vấn đề pháp lý doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp/Doanh nhân

Xem Hướng dẫn pháp lý Doanh nghiệp
Liên hệ